/

Grunnet korona behandles kun akutte behov som skader, smerter og infeksjoner. Kontakt din tannlege per telefon ved spørsmål. Tiltakene er igangsatt for å redusere smitte.
Se pasientinformasjon fra Tannlegeforeningen

Rett til innsyn og kopi av pasientjournal

Tannleger har plikt til å gi sine pasienter innsyn i egen journal og pasienten kan også kreve å få kopi eller utskrift av denne. Dette følger av pasientrettighetsloven § 5 - 1 og helsepersonelloven § 41. Benytter pasienten denne retten kan tannlegen ta betalt for utskriften//kopien, jf. Forskriften § 12. Per i dag er maks pris som kan tas for utskrift/kopi kr. 85,-.

Dette pristaket gjelder uavhengig av tannlegens faktiske utgifter ved å fremskaffe kopi/utskrift av journalen, inkludert vedlegg. Begrunnelsen for at det er satt en øvre grense for utgiftsdekning er for å sikre at pasientens rett til kopi/utskrift ikke undergraves ved at kostnadene blir for høye.

Det er naturligvis ingenting i veien for at tannlegen kan ta et lavere beløp eller gi utskrift vederlagsfritt, f.eks. der journalen er lite omfangsrik.