/

Slik klager du på tannbehandling

Dine rettigheter til å klage på mottatt tannbehandling, eller manglende tannbehandling er lovfestet gjennom tannhelsetjenesteloven, lov om helsepersonell, lov om pasient- og brukerrettigheter, klagebestemmelser etter folketrygden.

klager, klage, klagerettigheter, tannhelselov, klage på tannbehandling, klage tannlege, klage tannpleier

Mottatt behandling

Dersom du mener du er blitt feilbehandlet, eller ønsker å kritisere måten helsepersonellet opptrådte på under din behandling, må det først tas opp med den som behandlet deg. Hvis dere ikke blir enige, kan du sende en skriftlig klage til klagenemnda i den lokale tannlegeforeningen der behandlingen ble foretatt. Dersom tannlegen er medlem i den norske tannlegeforening betaler du ingenting for hjelpen. Du kan også kontakte fylkesmannen i det fylket du ble behandlet i.

Er det en alvorlig sak blir den sendt til Statens helsetilsyn for vurdering av reaksjon etter helsepersonelloven kapittel 11. En reaksjon etter helsepersonelloven kan for eksempel være en skriftlig advarsel eller tap av autorisasjon / offentlig godkjenning som helsepersonell. Hensikten med slike reaksjoner er bl.a. å hindre at andre pasienter opplever det samme som deg. Det at det startes en tilsynssak basert på dine opplysninger, får ingen direkte betydning for dine rettigheter som pasient. En konstatering av at du har fått uforsvarlig behandling gir deg for eksempel ikke rett til ny behandling, og heller ikke rett på erstatning.

Manglende behandling

Når du mener en pasientrettighet er brutt, kan du be den som skal yte helsehjelpen om at du får det du har krav på. Får du fortsatt ikke denne hjelpen, klager du først til den lokale klagenemnd i den norske tannlegeforeningen. Dette fremgår av tannhelsetjenesteloven § 2-3 Det er først når du ikke får det du mener du har krav på, til tross for at du har bedt om det, at du kan klage til Helsetilsynet i fylket. Klageretten fremgår av pasientrettighetsloven § 7-2.

Erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) vurderer om du har rett til erstatning, men har ingen sanksjonsmuligheter overfor helsepersonell.

For at din sak skal bli behandlet må det være en pasientskade. Det som typisk behandles er saker der det har oppstått komplikasjoner. Eksempler på det kan være nerveskader eller infeksjoner. Forsinket diagnose eller forsinket behandling som har gitt skade er andre eksempler. I tillegg til saker der det er et dårligere resultat enn hva som med rimelighet kan forventes.

Tannlegeforeningens klagenemnder

Klagenemndene vurderer "reklamasjon" på den faktisk utførte tannhelsetjenesten. De vurderer ikke krav om erstatning. Klagenemndens myndighet er begrenset til å ta stilling til saker som fullt ut kan løses ved at:

  • klagen underkjennes, det vil si at du ikke får medhold
  • honoraret nedsettes eller tilbakebetales, det vil si at du får prisavslag
  • tannlegen med klagerens samtykke pålegges å korrigere arbeidet eller
    gjøre det om

I en del tilfeller kan saken meldes både for NPE og klagenemnd. Dersom det kun gjelder "reklamasjon" anbefaler NPE at saken tas for en klagenemnd. Dersom det er krav ut over hva klagenemndene har myndighet til å ta stilling til, bør saken meldes til NPE.